Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Pikku paperin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.4.2020. Viimeisin muutos 16.5.2023.

Pikku paperin kaikki henkilötiedot käsitellään aina laillisesti, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Toimintamme ei rajoita rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia ilman laissa säädettyä perustetta.

 

1. Rekisterinpitäjä

Pikku paperi, Untamontie 1 A 6, 00610 Helsinki

3124873-8

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Noora Salonen, noora@pikkupaperi.fi

 

3. Rekisterin nimi

Pikku paperin asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pikku paperi kerää ja käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakastietojen ylläpitäminen
 • Asiakkaan tekemien tilausten käsittely ja toimittaminen asiakkaalle
 • Asiakaskokemuksen parantaminen
 • Hyvän asiakaspalvelun toteutuminen ja kehittäminen
 • Analytiikka

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde).

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Sivustolla käytetään evästeitä.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään vain niin pitkään, kun palvelun toteuttamiseen tarvitaan tai lain määräysten mukaan on säilytettävä. Ne tiedot, jotka eivät lain mukaan ole pakollisia säilyttää, on mahdollisuus pyytää poistamaan (ks. kohta 10).

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan:

 • Asiakkaan itse antamat tiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Asiakastietoja voimme saada asiakkaan tehdessä tilauksen, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 • Palvelun käyttämisestä kerätyt tiedot eli ostohistoria ja toimitustiedot
 • Verkkokaupan käyttöhistoria eli selatut sivut ja tuotteiden selaushistoria

Tietoja käytetään aina anonyymeina, kun se on palvelun toteutumisen kannalta mahdollista.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan luotetuille sopimuskumppaneille harkitusti ja vain tarvittaessa.

 • Maksunvälittäjälle (Paytrail), jotta asiakas pystyy maksamaan tilauksensa.
 • Kuljetusliikkeelle, jotta tilaus pystytään lähettämään asiakkaalle.
 • Luotonmyöntäjälle, jos asiakas maksaa osamaksulla tai laskulla.
 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille, jotta asiakaskokemusta voidaan kehittää.
 • Kirjanpitäjälle, jotta kirjanpito hoituu lainmukaisesti.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolisille palvelimille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen noora@pikkupaperi.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Rekisterin ylläpitäjä aloittaa prosessin mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään viikon sisällä pyynnöstä.

 

10. Oikeus pyytää tietojen poistamista ja tulla unohdetuksi

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen noora@pikkupaperi.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Rekisterin ylläpitäjä aloittaa prosessin mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään viikon sisällä pyynnöstä.